Żłobek
start
Plan dnia
O nas
start

ŻŁOBEK SMERFUŚ

W naszym żłobku stawiamy na kreatywność i swobodną zabawę. Zachęcamy dzieci, aby to one stawały się autorami przestrzeni w jakiej funkcjonują. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego członka naszej społeczności. Podążamy za dzieckiem i wspieramy jego spontaniczność w przyjaznej atmosferze. Stymulujemy rozwój małego człowieka poprzez zdobywanie nowych doświadczeń. Nasze zajęcia i aktywności rozbudzają dziecięcą ciekawość umożliwiając odkrywanie świata wielozmysłowo.

Utworzenie Żłobka „Smerfuś” w Starym Toruniu

W dniu 31 października 2019 r. podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowa nr UM_WR.433.1.255.2019 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka „Smerfuś” w Starym Toruniu” nr RPKP.08.04.02-04-0050/19.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 575 730,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 489 370,50 zł (85,00%)

Wkład własny: 86 359,50 zł (15,00%)

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 31.08.2021

Dzięki realizacji projektu, osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:
Wskaźniki produktu:
– Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -18 szt.
– Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie -18 osób.
Wskaźniki rezultatu:
– Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu -6 osób,
– Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu -10 osób,
– Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu -18 szt.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi dla lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Utworzenie i zapewnienie bieżącej działalności żłobka obejmuje wynagrodzenie 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, wyżywienie dzieci, wyposażenie w meble, sprzęt i naczynia, zabawki i pomoce dydaktyczne, plac zabaw.